Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou AVAVA s.r.o., so sídlom Sklenárova 1360/10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 131958/B, IČO: 51 981 254, DIČ: 2120858971, IČ DPH: SK2120858971, ako predávajúcim (ďalej len „my“), a vami, ako kupujúcim (ďalej len „vy“), v súvislosti s objednávkou tovaru z webovej stránky internetového obchodu eshop.gavalcova.com (ďalej len „internetový obchod“), a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi nami a vami (ďalej len „zmluva“).

Základné ustanovenia

My a vy (ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a každý z nás samostatne ako „zmluvná strana“) sa písomne môžeme dohodnúť na odchylnej úprave od VOP, ktorá bude mať prednosť pred VOP.

Ako kupujúci môžete byť považovaní buď za (i) fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“) alebo (ii) akúkoľvek inú osoba (ďalej len „podnikateľ“). Podnikateľom môžete byť najmä ak ste (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Naše vzájomné vzťahy sa v prípade, že ste spotrebiteľom, riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

V prípade, že ste podnikateľom, sa naše vzájomné vzťahy riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, preto sa na vás nevzťahujú právne predpisy, ktoré sa aplikujú na spotrebiteľov, vrátane niektorých článkov týchto VOP, vrátane podmienok upravujúcich Odstúpenie od zmluvy, Záručné podmienky a reklamačný poriadok, ako aj Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Na internetovom obchode ponúkame tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o dostupnosti, celkovej cene tovaru, poplatkoch za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na internetovom obchode je informatívneho charakteru a nepredstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy. Nie sme povinní uzatvoriť zmluvu, najmä ak ide o prípady uvedené nižšie.

Tovar objednáte tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte tovar, ktorý máte v úmysle kúpiť, do košíka (ďalej len „objednávka“). Po vyplnení vašich identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a platby, budete oboznámení s konečnou kúpnou cenou tovaru. Konečná kúpna cena zahŕňa cenu za tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty, poplatky za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať, opraviť a meniť. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke považujeme za správne.

Odoslaním objednávky robíte návrh na uzatvorenie zmluvy.

Obdŕžanie objednávky vám potvrdíme emailom. Doručením tohto emailu je zmluva uzatvorená. Sme oprávnení vás požiadať o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Objednaním tovaru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Odoslaním objednávky ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito VOP a že s nimi súhlasíte. Na tieto VOP ste dostatočným spôsobom pred zaslaním objednávky upozornení a máte možnosť sa s nimi oboznámiť.

V prípade, že dodatočne zistíme nedostupnosť niektorého z objednaných tovarov alebo chybne uvedenú cenu, navrhneme vám uzatvorenie zmluvy v upravenej podobe. V prípade, že prijmete takýto návrh na uzatvorenie upravenej zmluvy, je takáto upravená zmluva uzatvorená v momente, kedy nám bude doručená vaša akceptácia vo forme emailu. V prípade, že návrh na uzatvorenie upravenej zmluvy neprijmete, zmluva sa ruší a bezodkladne vám vrátime cenu za tovar, ak ste nám ju medzičasom zaplatili.

Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

Platobné podmienky

Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzatvoriť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Cena tovaru je uvedená v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou poplatkov dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Poplatky za dopravu tovaru, poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene tovaru, a budú vám oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej kúpnej ceny, ktorú sa zaväzujete uhradiť.

Ak sa nedohodneme inak, môžete si zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov platby, (i) bezhotovostne platobnými kartami, alebo (ii) bezhotovostným prevodom na bankový účet.

Ak sa nedohodneme inak, ste povinní zaplatiť kúpnu cenu vopred, ešte pred odoslaním tovaru. Prijatie platby vám potvrdíme emailom.

V prípade bezhotovostného prevodu prevodom na bankový účet je kúpna cena splatná do troch dní od uzatvorenia zmluvy, ak zálohová faktúra nestanoví dlhšiu lehotu.

V prípade bezhotovostného prevodu ste povinní uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo faktúry.

Faktúru vám doručíme emailom po doručení tovaru, s čím objednaním tovaru súhlasíte, prípadne listinne spolu s doručením tovaru.

Dodacie podmienky

Informácia o dostupnosti tovaru a je uvedená na internetovom obchode pri popise tovaru. O doručení tovaru Vás informujeme emailom pri prijatí jeho objednávky. 

Pokiaľ je tovar skladom, tak dodacia doba je do 10 dní.

Sme povinní dodať vám tovar najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa nedohodneme inak. Takouto inou dohodou je napríklad aj dlhšia informácia o dostupnosti tovaru a o predpokladanom čase doručenia zverejnená na internetovom obchode, s čím pri objednaní tovaru súhlasíte. Ak si nesplníme svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodáme tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ak nám ju poskytnete, máte právo od zmluvy odstúpiť.

Tovar vám bude doručený spôsobom, ktorý si počas nákupu zvolíte. Po dohode si môžete zvoliť osobné prevzatie tovaru. O predpokladanom čase doručenia tovaru vás informuje kuriér. V prípade osobného prevzatia sa o čase a mieste prevzatia dohodneme telefonicky.

Objednaný tovar ste povinní prevziať. Prevzatie tovaru potvrdíte písomne na dodacom doklade. Pri prevzatí ste povinní stav zásielky a neporušenosť obalu riadne skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť kuriérovi a nám. Ak je zásielka nekompletná alebo poškodená, ste v prípade, že ste kupujúci spotrebiteľ, oprávnení, a v prípade, že ste kupujúci podnikateľ, povinní, zásielku neprevziať. Pokiaľ takúto zásielku od kuriéra prevezmete, ste povinní poškodenie popísať a označiť v preberacom protokole alebo zázname o poškodení prepravovaného tovaru. Zároveň je v každom prípade potrebné bez zbytočného odkladu, vždy najneskôr do 24 hodín, aby ste nám oznámili túto skutočnosť a zaslať nám fotografie poškodeného tovaru. Inak podpisom dodacieho listu potvrdzujete, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti dodania. V prípade dodatočných reklamácií doručenia poškodeného alebo nekompletného tovaru alebo obalu, je možné takúto zásielku u nás reklamovať, ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia zásielky od kuriéra.

Tovar vám bude doručený vo väčšine prípadov do 10 od zaplatenia kúpnej ceny. Tovar odosielame až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od našej dohody. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne neprevezmete alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na vašej strane, a to ani opakovane v náhradnom termíne, tovar nám bude vrátený späť.

O odoslaní tovaru vás informujeme emailom.

Tovar doručujeme na území Slovenska a aj do iných krajín. Cena za dopravu je uvedená na  internetovom obchode. 

Prevzatím tovaru na vás prechádza vlastníctvo kúpeného tovaru. Ak ste podnikateľom, pred odovzdaním nadobúdate vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keď získate oprávnenie nakladať so zásielkou. Vlastnícke právo k tovaru však nikdy neprechádza na vás skôr, ako bude zaplatená celá kúpna cena.

Odstúpenie od zmluvy

Nižšie uvedené podmienky odstúpenia od zmluvy sa na vás vzťahujú, len ak ste spotrebiteľ. Ak ste podnikateľ, nemáte možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa týchto podmienok.

Od zmluvy máte možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste nám oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak (b) sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak odstúpite od zmluvy, zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej ste odstúpili. To sa aplikuje aj na situáciu, ak bol spolu s tovarom poskytnutý darček. V takomto prípade sa ruší aj darovacia zmluva a ste povinní spolu s tovarom vrátiť nám aj poskytnutý darček.

O svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným na našu adresu alebo emailom  (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Na tento účel môžete tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a ktorý si môžete stiahnuť z internetového obchodu po kliknutí na nasledovný odkaz https://eshop.gavalcova.com/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/. Prijatie odstúpenia od zmluvy vám potvrdíme emailom.

Po odstúpení ste povinní odovzdať nám tovar osobne alebo zaslaním na našu adresu. Tovar by mal byť v pôvodnom obale, pokiaľ je to možné, alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s tovarom. Pôvod tovaru ste povinní preukázať, napríklad priložením originálu alebo fotokópie dokladu o kúpe, záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Platby vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa nedohodneme inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov. Nie sme vám povinní uhradiť dodatočné náklady, ak ste si výslovne zvolili iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob doručenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré ste si zvolili, a nákladmi na najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob doručenia.

Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru nám alebo nami poverenej osobe na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nie sme povinní vrátiť vám kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je nám tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť, ibaže navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby.

Tovar ste povinní zaslať späť alebo nám ho odovzdať alebo osobe nami poverenej na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. To neplatí, ak navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak ste tovar odovzdali na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

Beriete na vedomie, že nemožno od zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s vašim výslovným súhlasom a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre vás (vrátane úpravy Vami dodaných odevov),
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kým neprevezmete tovaru, sme oprávnení kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, ak nastanú okolnosti, ktoré nám bránia v dodaní tovaru za podmienok dohodnutých v zmluve, napríklad nedostupnosť tovaru u výrobcu alebo dodávateľa, prípadne zmena ceny tovaru. O tejto skutočnosti vás budeme čo najskôr po zistení informovať a vrátime vám kúpnu cenu, a to bezhotovostne na vami určený účet.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Nižšie uvedené záručné podmienky a reklamačný poriadok sa na vás vzťahujú, len ak ste spotrebiteľ. Ak ste podnikateľ, pri zodpovednosti za vady a záruky za akosť tovaru sa postupuje podľa ustanovení obchodného zákonníka.

Zodpovedáme vám za to, že vami zakúpený tovar je v zhode so zmluvou. To znamená, že zodpovedáme za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, nami alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedáme za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak pri tovare nie je uvedená dlhšia doba, záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Ak ide o použitú vec, môžeme sa dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

Záručná doba začína plynúť od kedy ste prevzali tovar. Reklamáciu ste oprávnení uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na našu adresu. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania odporúčame, aby ste nám emailom zaslal fotografiu reklamovaného tovaru, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a výsledku reklamačného konania. Pri reklamácii ste povinní preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň ste povinní opísať, ako sa vada prejavuje.

Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby sme vadu bez zbytočného odkladu odstránili. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadnú vec za novú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva máte aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôžete pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spôsob vybavenia reklamácie určíme a reklamáciu vybavíme ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Pri uplatnení reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie vám vydáme písomný doklad.

Ak reklamáciu tovaru uplatníte počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebudeme od vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a my ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nezamietneme.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy ste boli povinní tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Spoločne s tovarom môže byť dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude dodaný, nahrádza ho faktúra.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak ste spotrebiteľmi a nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušil vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

Ak sme na vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína vašim návrhom. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že sme porušili vaše práva, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že sme porušili vaše práva. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od vás požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu máte tiež právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Máte tiež právo na alternatívne riešenie prípadného sporu prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

Záverečné ustanovenia

Naše vzájomné právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak náš vzťah obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, riadi sa slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté vaše práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v prípade, ak ste spotrebiteľom.

Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je možné ju uzavrieť v slovenskom jazyku.

Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie zmluvy neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, napríklad emailom na jana@gavalcova.com alebo na telefónnom čísle +421 904 691 688.

Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Znenie VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom obchode a rušia sa tým dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté vaše práva a povinnosti, ktoré vznikli pred účinnosťou nových VOP.

Vzhľadom na spôsob uzatvárania zmluvy, zmluva u nás nebude uložená a dostupná na požiadanie. VOP však budú kedykoľvek dostupné na internetovom obchode a budú vám zaslané v prílohe emailu, ktorým potvrdíme prijatie vašej objednávky.

Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

AVAVA s.r.o.  Vám objednaný tovar doručí kamkoľvek na Slovensku a aj do iných krajín EU.
Cena dopravy závisí od Vami zvoleného spôsobu platby a dopravy.

 

V prípade, že si ako spôsob platby zvolíte: Bankový prevod s platbou vopred, tak číslo úctu na ktoré treba zaslať platbu je:

4026369058/7500 – ČSOB Banka

alebo

SK06 7500 0000 0040 2636 9058

CEKOSKBX

ako Variabilné číslo zadajte číslo objednávky.

 

Tovar, ktorý ste si objednali, Vám bude doručený v priebehu cca 10 pracovných dní­ na Vami zadanú adresu, pričom je našou snahou, aby sa k Vám tovar dostal čo najskôr. V prípade tovaru na zákazku alebo s úpravou na mieru je doba dodania 20-30 dni.

Prečo 20-30 dní?

20-30 pracovných dní sa môže zdať ako dlhý termín dodania na pomery bežných obchodov s oblečením. Súvisí to však s našou politikou jedinečnosti. Nechceme a nebudeme vyrábať šaty sériovo (a držať z nich veľa kusov niekde na sklade), pretože žiadna žena nechce, aby mala také isté šaty jej susedka. Šiat dodávame malé množstvo – ich počet limitujeme a vieme ich prispôsobiť Vašim postavám. Dodanie je síce dlhšie než bežne, ale povedzte, neoplatí sa počkať na šaty, ktoré v rukách krajčírok vznikajú práve pre Vás?

Osobný odber

Svoj tovar si môžete prísť vyzdvihnúť osobne v Bratislave na mieste podľa telefonickom dohovore. V takomto prípade samozrejme za dopravu nič neplatíte.

Neprehliadnite!

Skontrolujte, prosí­m, pri preberaní­ objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp. či nie je opravovaný. V prí­pade akýchkoľvek pochybností­ odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prí­padne odporúčame prevziať balí­k a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistí­te poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prí­padného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad. V prí­pade, že prevezmete zásielku a až po otvorení­ zistí­te, že jej obsah je poškodený, kontaktujte nás. Reklamáciu poškodeného tovaru je možné uplatniť aj spätne a to do 24 hodí­n od prevzatia.

Chceli by sme Vás informovať, že tovar zakúpený prostrední­ctvom nášho e-shopu : eshop.gavalcova.com môžete do 14 kalendárnych dní­ vrátiť. Viac informácií­ zí­skate v sekcii Odstúpenie od zmluvy.

Back shopping