Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti AVAVA s.r.o., so sídlom Sklenárova 1360/10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 131958/B, IČO: 51 826 852, DIČ: 2120858971, IČ DPH: SK2120858971 (ďalej len „my“) pri výkone našej podnikateľskej činnosti spracovávame osobné údaje.

Nižšie v tomto dokumente sa Vám snažíme poskytnúť všetky potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Ak by ste napriek tomu mali akékoľvek otázky, prípadne by ste chceli uplatniť Vaše práva, ozvite na nám, napríklad emailom na jana@gavalcova.com.

V akých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje

Ak u nás nakúpite

Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresu, prípadne aj IČO a DIČ), kontaktné údaje (email a telefónne číslo), prípadne ďalšie s tým súvisiace údaje, napríklad údaje o uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je vašou zmluvnou požiadavkou a vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a doručiť tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy a po jej splnení naše oprávnené záujmy byť schopný preukázať, že naše povinnosti podľa zmluvy boli riadne plnené. Doba uchovávania je 10 rokov po jej splnení.

Kópie zmlúv a faktúry, ktoré obsahujú Vaše identifikačné údaje, ako aj výpisy z bankových účtov uchovávame počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve.

Registračné údaje

Ak si vytvoríte na internetovom obchode svoj užívateľský účet, vaše prihlasovacie údaje budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho užívateľského účtu. Po úspešnej registrácii máte možnosť vložiť do svojho užívateľského účtu Vaše identifikačné osobné údaje a kontaktné údaje. Tieto osobné údaje máte možnosť kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý prejavíte vytvorením si užívateľského účtu. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš užívateľský účet nezrušíte. V prípade, že sa po dlhšiu dobu do Vášho užívateľského účtu neprihlásite, môžeme Vám poslať email a pripomenúť Vám Vašu registráciu s otázkou, či si prajete pokračovať v používaní Vášho užívateľského účtu, alebo ho zrušiť. Po zrušení užívateľského účtu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste doň vložili.

Marketingová komunikácia

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám newsleter alebo iné reklamné emaily o nás, našich výrobkoch a službách. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V obmedzených prípadoch Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom), vo väčšine prípadov našim dodávateľom služieb. Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany prostredníctvom právneho zástupcu.

Poskytnutie našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov, napríklad spoločnosti, ktorá zabezpečuje platobnú bránu, poštovému podniku alebo kuriérskej spoločnosti, spoločnosti, ktorá nám poskytuje službu emailového marketingu, poskytovateľovi účtovných služieb alebo dodávateľovi IT služieb.

Spolupracujeme len s takými dodávateľmi služieb, ktorí poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov mimo EÚ/EHS

V rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru platí voľný pohyb osobných údajov.

Ak budeme prenášať osobné údaje do tretích krajín, budeme tak robiť v súlade s GDPR. Môže ísť napríklad o krajiny, o ktorých Európska komisia rozhodla, že zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo sa dodávateľ služby, ktorú využívame zaviazal dodržiavať štandardné zmluvné doložky. V súčasnosti však neplánujeme prenášať osobné údaje mimo EÚ/EHS.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Podrobné informácie o tom, ako ich používame nájdete tu.

Vaše práva

Podľa GDPR máte viaceré práva. Ide o právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Späť do obchodu